Chiến tranh Việt -Trung 79: Phút bi tráng ở Pò Hèn, 17.2.1979

Wednesday, February 12, 2014

Comments[ 0 ]