Chiến tranh Việt -Trung 79: Phút bi tráng ở Pò Hèn, 17.2.1979

Sunday, February 11, 2018

Comments[ 0 ]