Vị đại sứ 99 tuổi kể 3 lần làm cứng họng Bộ Ngoại giao Trung Quốc

Thursday, March 20, 2014
Tags: ,

Comments[ 0 ]