Vị đại sứ 99 tuổi kể 3 lần làm cứng họng Bộ Ngoại giao Trung Quốc

Thursday, March 20, 2014

Comments[ 0 ]