Viết về chiến tranh Việt-Trung 1979: Hoa đào biên viễn - Bài 2: “Đồng chí với nhau, ai nghĩ sẽ đánh nhau“

Wednesday, February 12, 2014

Comments[ 0 ]