Danh gia vọng tộc không phải là trí thức, sĩ phu hay nhà khoa học, nghệ thuật, mà là có quyền và có tiền

Wednesday, January 22, 2014

Comments[ 0 ]